021-66317072-3
info@tohidmetal.com

: (concrete facing panels) پانل های بتنی فیسینگ خاک مسلح

تولید  قطعات بتنی پیش ساخته جهت دیوار های خاک مسلح ، که در اصطلاح تخصصی بحث خاک مسلح ، به آنها پنل های فیسینگ(concrete facing panels)  یا قطعات نمای دیوارهای خاک مسلح گفته می شود، مستلزم رعایت کردن نکات مهمی می باشد . از جمله کیفیت عیار بتن ،استاندارد ابعادی، تسلیح مناسب با آرماتور (بتن آرمه) و همچنین نصب متناسب با نقشه های فنی در فاز اجرایی و…..  می باشد.

همانطور که در تصویر مشاهده می شود، نامناسب بودن ابعاد قطعات فیسینگ (نما)  بتنی دیوار #خاک مسلح  و نصب ناشاقول و غیر هم تراز ، مخصوصا درlevel  های بالاتر ارتفاعی موجب جایگذاری غیر اصولی و راستای غیر همباد شده است.