مقاطع تو پر گرد

   قطر 6 الی 32 میلیمتر به صورت ساده و آجدار